GPL

GPL قوانین یا همان لایحه های حقوقی برای استفاده از نرم افزار هایی می باشد که از این مجوز استفاده می کنند.این مجوزها با عنوان Bill of Rights برای نرم افزار ها شناخته می شوند. مجوز GPL بر پایه چهار آزادی پایه گذاری شده است: آزادی برای اجرا کردن برنامه برای هر هدفی آزادی برای یادگیری اینکه برنامه به چه نحوی کار کرده و چگونه تغییر می کند و در نتیجه اینکه برنامه می تواند محاسبات و وظایف خود را بر مبنایی که مورد دلخواه و نیاز کاربر است، به انجام برساند. آزادی برای پخش مجدد یا توزیع دوباره کپی های آن برنامه، با این شرایط شما می توانید به راحتی به دیگران در حل مشکلاتشان کمک کنید. آزادی برای پخش مجدد یا توزیع دوباره کپی هایی از ورژن های تغییر یافته آن برنامه، که در واقع این آزادی این شانس را به سایر جامعه توسعه دهندگان می دهد که از تغییرات انجام شده بر روی برنامه اصلی، بهره مند گردند و بتوانند از آن استفاده کنند.