مخصوص شرکت کنندگان فیس کاپ
لطفا توافق نامه ایران سلب را دانلود کرده و پس از پر کردن آن را در محل زیر آپلود نمایید
اینجانب متعهد میگردم این دیتاست را در اختیار دیگران قرار نداده و از آن در جهت کارهای تجاری استفاده نکنم و درصورت تولید کار پژوهشی حتما رفرنس به مقاله و سایت ایران سلب داده خواهد شد